De Goeijen

Visie op handhaven

Visie op handhaven:

Handhaven is een complex proces!

In tal van wetten staan artikelen dat met het toezicht/handhaven op de naleving van de desbetreffende wet, kunnen worden belast personen, welke door de overheid zijn aangewezen. Zij mogen dan gebruik maken van de toezichthoudende/handhavende bevoegdheden, zoals omschreven in bijvoorbeeld de Algemene wet bestuursrecht. Deze bevoegdheden mogen toegepast worden indien de noodzaak aanwezig is en de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur zijn toegepast. Proportionaliteit en subsidiariteit zijn van toepassing. De toezichthoudende bevoegdheden kunnen ook toegepast worden in een casus waarbij men nog geen vermoeden heeft dat er “iets fout is”. Dit in tegenstelling tot de bevoegdheden die een opsporingsambtenaar heeft. Deze kan strafrechtelijke bevoegdheden toepassen, maar dan moet er sprake zijn van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit. Een goed toezichthouder/handhaver is iemand die in ieder geval zijn kaders kent en dus weet wanneer hij deze bevoegdheden mag toepassen, voor de uitvoering van de betreffende wetten waarvoor hij is aangewezen als toezichthouder/handhaver.

De handhaver/toezichthouder een persoon moet zijn die niet alleen kundig is maar ook inlevingsgevoel heeft voor de situatie en het algemene belang dient voor zowel de overtreder als de burgers. Zijn vaardigheden moeten dusdanig zijn dat hij/zij in iedere situatie respect afdwingt en duidelijk is. De maatschappij eist rechtvaardigheid en controle en de handhaver/toezichthouder kan dat uitdragen voor bv gemeenten, provinciën , ZBO’s, ministeries etc…

Je zal als handhaver/ toezichthouder maar een uitspraak moeten doen over de veiligheid van een chemische installatie, of een olieplatform. Je moet de werking van de apparaten en hun onderlinge samenhang echt begrijpen. Verschillende scenario’s en stress testen kunnen doorrekenen. Tegelijkertijd dien je te beschikken over een behoorlijke dosis sociale intelligentie. Tussen de regels door kunnen lezen en luisteren en ook op je gevoel kunnen vertrouwen. Je moet management en veiligheidssystemen doorgronden en kunnen aangeven wat incorrect en onvolledig is. Je moet bedrijfseconomische afwegingen kunnen beoordelen. Je moet gedragswetenschapper zijn en snappen waarom mensen zich bewust, of onbewust niet aan regels houden en soms voorspelbaar onlogisch handelen. Je moet voorlichter en marketeer zijn om grote doelgroepen te benaderen en te beïnvloeden. Je snapt hoe social media werken. Je moet taalkundig sterk zijn, aangezien je rapporten door grote groepen gelezen kunnen worden. En je moet niet alleen op de werkvloer kunnen rondlopen, maar ook verslag kunnen uitbrengen aan b.v. de Raad van Bestuur, raden van toezicht etc.

Wat niet altijd helder is voor de uitvoerend handhaver/ toezichthouder is de opdracht die hij meekrijgt, ambtelijk schort het hier nog wel eens aan, beleid dat slecht (of niet) geformuleerd is m.b.t. handhaving. Er wordt zelfs gesproken van “een groeiende kloof tussen wat “Den Haag” ziet en wat het middenkader van veel ambtelijke instellingen vindt”, en wat de werkelijke praktijk is! Kennis van de (be)stuurders is onontbeerlijk binnen dit complexe werkveld.

Door de grote verscheidenheid van taken, bevoegdheden en invulling van toezichthouders en handhavers is het moeilijk om hier een volledig lading dekkende label aan vast te hangen.

Hieronder toch een opsomming waar de Goeijen Management Consultancy achter staat!

 


Meer inzicht krijgen in de “visie op handhaven”?

Laat hieronder uw naam en e-mailadres achter en u ontvangt een PDF bestand met alle informatie omtrent de “visie op handhaven” volgens De Goeijen Management Consultancy.


Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)